European countries

$ 1,523.96 B
External debt 0.0 December 31, 2013

United Kingdom: External debt

Name External debt
Units dollars
Category Payment balance
Region Western Europe
Country United Kingdom

Statistics: External debt

Period December 31, 2013 - December 31, 2013
Value $ 1,523,962,000,000 (December 31, 2013)
Change (1P) 0
% Change (1P) 0.00%

United Kingdom: External debt (2013-12-31 - 2013-12-31)